Gebruiksvoorwaarden & privacy

GEBRUIKSVOORWAARDEN & PRIVACY


Deze website is eigendom van Praktijk Ontvouw 2021 ©.

CONTACTGEGEVENS

Praktijk Ontvouw
Katrijn De Smet

Balten De Temmerman
Gapaardstraat 27, 8850 Ardooie

Tel. +32 499 38 39 26

Tel. +32 468 16 09 40
E-mail: info@praktijk-ontvouw.be


Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:


PRIVACYBEGELEID
Praktijk Ontvouw, de verantwoordelijke voor de verwerking, verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor doeleinden die strikt aansluiten bij de aangeboden dienstverlening van Praktijk Ontvouw.


Praktijk Ontvouw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Verder bewaart Praktijk Ontvouw de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen over de bewaring van gegevens. Praktijk Ontvouw zal daarom de desbetreffende gegevens tot 7 jaar na het afsluiten van een opdracht bewaren. Praktijk Ontvouw houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van zijn rechten in geval van geschillen. Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan partners of bij Praktijk Ontvouw aangesloten organisaties.


De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzag en eventuele correctie van zijn  persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Praktijk Ontvouw - Katrijn De Smet of Balten De Temmerman, Gapaardstraat 27, 8850 Ardooie, info@praktijk-ontvouw.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal  hij zich richten tot Praktijk Ontvouw - Katrijn De Smet of Balten De Temmerman, Gapaardstraat 27, 8850 Ardooie, info@praktijk-ontvouw.be.
Praktijk Ontvouw kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen en zal u daarover tijdig berichten. Praktijk Ontvouw zal de laatste versie van de privacy policy op de website publiceren.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Praktijk Ontvouw of rechthoudende derden.


BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Praktijk Ontvouw levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Praktijk Ontvouw de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Praktijk Ontvouw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.


Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de portaalsite contacteren.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Praktijk Ontvouw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Praktijk Ontvouw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of van haar partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tielt bevoegd.


CONTACTPUNT

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar me  betrekking tot het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen, neem dan contact op met Praktijk Ontvouw - Katrijn De Smet of Balten De Temmerman via info@praktijk-ontvouw.be. U kunt Katrijn of Balten ook steeds berichten op haar vestigingsadres: Gapaardstraat 27, 8850 Ardooie (België).
Praktijk Ontvouw - Katrijn of Balten zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen de 10 werkdagen.


Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, 
contact@apd-gba.be